Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING LOKAAL BESTUUR ZULTE

Bescherming van persoonsgegevens

Het Lokaal Bestuur Zulte hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. 
Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dat daadwerkelijk doen of niet. 
De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. 
De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe het Lokaal Bestuur Zulte omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, o.a. via e-mail of webformulier, worden verwerkt door het Lokaal Bestuur Zulte conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of GDPR). 
Voorbeelden van verwerken van persoonsgegevens zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden, wissen,…
Het Lokaal Bestuur Zulte verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dat daarvoor nodig is. Die gegevens worden enkel gebruikt om je te contacteren of om je de producten of diensten te leveren waarvoor je je registreerde.

Doorgifte aan derden

Het Lokaal Bestuur Zulte geeft je gegevens enkel door aan derden indien dat nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. In het kader van het eGovernment decreet van 18 juli 2008 wisselt het Lokaal Bestuur Zulte persoonsgegevens uit met andere overheden. De machtigingen die we hiervoor kregen kan je onderaan deze pagina raadplegen. 
De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om die rechten uit te oefenen, dien je contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via e-mail naar privacy@zulte.be.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dat gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. 
Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg daarvoor de help-functie van je internetbrowser. 
Alle gegevens over surfgedrag kunnen door het Lokaal Bestuur Zulte herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Het Lokaal Bestuur Zulte geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 
Google gebruikt die informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan die  informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Die knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Die code plaatst onder meer een cookie (zie boven). 

Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij doen met jouw persoonsgegevens op basis van de verwerkte code. 

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekendgemaakt.

Extra informatie

Functionaris voor gegevensbescherming, privacy@zulte.be 

Externe websites

  • Vlaamse Toezichtcommissie 
  • GegevensBeschermingsAutoriteit (GBA)

Overzicht machtigingen en protocollen

Het lokaal bestuur Zulte beschikt over volgende machtigingen: 

  • FO nr. 04/2017 9 maart 2017 (Recente kadastergegevens) Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Vlaamse steden en Gemeenten, om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (""AAPD"") voor toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door de steden en gemeenten 
  • FO nr. 34/2016  Beraadslaging houdende een algemene machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die ingevolge het gebruik van een voertuig een parkeerretributie, -belasting of parkeergeld verschuldigd zijn en tot wijziging van de beraadslaging nr. 23/2013 voor wat de private concessiehouders van de Brusselse gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap betreft (AF-MA-2016-079).
  • FO nr. 14/2016 Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging om de gemeenten toegang te verlenen tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn.
  • RR nr. 13/2013 13 februari 2013 (Rijksregistergegevens van niet-inwoners) Aanvraag van de VVSG ten behoeve van de gemeenten om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken.
  • RR nr. 28/2009 18 mei 2009 (Rijksregistergegevens voor bibliotheken) Aanvraag van Bibnet ten behoeve van de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister voor identificatie en beheer van hun leden.
  • Alle gemeenten en provincies hebben toegang tot de mededeling van het recht op verhoogde tegemoetkoming uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), door een algemene machtiging van het Sectoraal Comité Sociale Zekerheid: ASZ 029/2001. 

Het lokaal bestuur Zulte beschikt over volgende protocollen: 

  1. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar het lokaal bestuur Zulte in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (handhaving quarantainemaatregelen COVID-19 door het stadsbestuur)
  2. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen de gemeente bestuur Zulte en OCMW Zulte in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (inschakelen van het OCMW bij de handhaving quarantainemaatregelen COVID-19)